Skip to main content

Coding คืออะไร? ทำไมจึงเป็นทักษะที่เด็กยุคใหม่จำเป็นต้องมี?

Coding kid

“โค้ดดิ้ง คือ การป้อนคำสั่งด้วยภาษาคอมพิวเตอร์” ปกติแล้วคอมพิวเตอร์นั้นไม่เข้าใจภาษามนุษย์ ดังนั้นการป้อนคำสั่ง จึงต้องใช้ภาษาที่มีความเฉพาะเจาะจง สำหรับคอมพิวเตอร์ หรือที่เราเรียกว่า “ภาษาคอมพิวเตอร์” นั่นเอง

เทคโนโลยีเกือบทั้งหมดที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ล้วนถูกสร้างมาจากการเขียนโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ หากนึกถึงสิ่งใกล้ตัว ที่เราใช้กันอยู่ทุกวัน ไม่ว่าจะเป็น แอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน โปรแกรมในคอมพิวเตอร์ หรือว่าวิดีโอเกมโปรดของเด็ก ๆ ทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วน ที่สร้างขึ้นจากคอมพิวเตอร์ ด้วยการโค้ดดิ้งทั้งสิ้น

เรามาทำความเข้าใจการทำงานของโค้ดดิ้งง่าย ๆ กัน ในเมื่อโค้ดดิ้งคือการป้อนคำสั่งด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์จึงต้องอาศัยคำสั่งที่ละเอียด และเฉพาะเจาะจงมาก ๆ ในทุกกรณีของเหตุการณ์ทั้งหมดที่น่าจะเป็นไปได้ ดังนั้นทักษะที่สำคัญประการแรกก็คือ การวางแผน

ยกตัวอย่างเช่น การซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อ ซึ่งมักมีเรื่องต่างๆ ให้ “เราตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา” โดยที่เราแทบไม่รู้ตัว เช่น

  1. การตัดสินใจเลือกเส้นทางการเดินทางไปซื้อ
  2. การจัดเตรียมรายการซื้อของ
  3. ที่ร้านรับชำระด้วย บัตรเครดิต, เงินสด หรือ โอนเงิน ซึ่งเราจะต้องเตรียมไปให้ถูกต้อง

จะเห็นว่ามีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย ที่ต้องอาศัยการตัดสินใจ แต่คอมพิวเตอร์ไม่สามารถตัดสินใจได้ จึงต้องอาศัยการเขียนโปรแกรมกำหนดวิธีการตัดสินใจลงไปในคอมพิวเตอร์

นอกจากนี้องค์กร World Economic Forum (WEF) ทำการสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งแนวโน้มของเทคโนโลยีในองค์กรใหญ่ๆ ทั่วโลก ผลการศึกษาได้สรุปทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 (21st-Century Skills) ออกมาเป็น 16 ทักษะ (ที่มา)

โดยทักษะการโค้ดดิ้งอยู่ในกลุ่มของทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ด้วย